List/Grid

Monthly Archives: 一月 2020

印光大师信愿念佛与临终助念法语 第二篇 诫信愿行三 净土正宗十一. 示至诚恳切如子忆母念佛

印光大师信愿念佛与临终助念法语 第二篇 诫信愿行三 净土正宗十一. 示至诚恳切如子忆母念佛

印光大师信愿念佛与临终助念法语 第二篇 诫信愿行三 净土正宗 十一. 示至诚恳切如子忆母念佛 1. 心净则能生净土。是以念佛之人,必须诸恶莫作,众善奉行。世间人果真有信愿,皆可往生,何况圣人。不修身而念佛,亦有利益。于决定往生,则百千万中难得一个。雄俊,惟恭,乃其幸也。所撰两句,是而......
印光大师信愿念佛与临终助念法语 第二篇 诫信愿行三 净土正宗十. 示禅净界限

印光大师信愿念佛与临终助念法语 第二篇 诫信愿行三 净土正宗十. 示禅净界限

印光大师信愿念佛与临终助念法语 第二篇 诫信愿行三 净土正宗 十. 示禅净界限 1. 净土法门,以信愿行三法为宗,有信愿,无论行之多少浅深,皆得往生。无信愿,即到能所两忘,根尘迥脱之地步,亦难往生。以真证到能所两忘,根尘迥脱之实理,便可自力了生死,则不必论。若但有工夫见此理,尚未实证......
印光大师信愿念佛与临终助念法语 第二篇 诫信愿行三 净土正宗七. 警净土法门 贵在实行

印光大师信愿念佛与临终助念法语 第二篇 诫信愿行三 净土正宗七. 警净土法门 贵在实行

印光大师信愿念佛与临终助念法语 第二篇 诫信愿行三 净土正宗 七. 警净土法门 贵在实行 1. 接手书,知前次之书,尚不讨厌。此次除过誉不慧外,皆属实情。一息不来,即属后世。此时纵才高八斗,学富五车,亦无用处。若不及早修持净业,待到此时,方知虚受此生。枉将宿生所种善根,尽消耗于之乎者......
印光大师信愿念佛与临终助念法语 第二篇 诫信愿行三 净土正宗九. 示性德与修德

印光大师信愿念佛与临终助念法语 第二篇 诫信愿行三 净土正宗九. 示性德与修德

印光大师信愿念佛与临终助念法语 第二篇 诫信愿行三 净土正宗 九. 示性德与修德 1. 华严经云,一切众生皆具如来智慧德相,但因妄想执著,不能证得。是知智慧德相,乃生佛所同。即性德也。有妄想执著,离妄想执著,则生佛迥异。即修德也。修德有顺有逆。顺性而修,愈修愈近。修极而彻证,证而了......
印光大师信愿念佛与临终助念法语 第二篇 诫信愿行三 净土正宗八. 示成就净业不离敦伦尽分等事

印光大师信愿念佛与临终助念法语 第二篇 诫信愿行三 净土正宗八. 示成就净业不离敦伦尽分等事

印光大师信愿念佛与临终助念法语 第二篇 诫信愿行三 净土正宗 八. 示成就净业不离敦伦尽分等事 1. 若不敦伦尽分,闲邪存诚,诸恶莫作,众善奉行,则基址不立。纵能依净土法门所说而修,终难得其实益。以心与佛不相应,故不能得真实利益也。《复郝智熹居士书》 2. 敦伦尽分,闲邪存诚,诸恶莫作,......