List/Grid

信愿念佛法语 Subscribe to 信愿念佛法语

断恶修善 对治习气(23-26)

断恶修善 对治习气(23-26)

断恶修善 对治习气(23-26) 23. 人皆可以为尧舜,人皆可以作佛。唯圣罔念作狂,唯狂克念作圣。迷则佛即众生,悟则众生即佛。循是以求,其机在我。固宜上慕诸圣,下重己灵。战兢惕厉,愤志修持。敦笃伦常,恪尽己分。诸恶莫作,众善奉行。夙兴夜寐,无忝所生。能如是者,则为贤为善,不至玷污天地......
断恶修善  对治习气(19-22)

断恶修善 对治习气(19-22)

断恶修善  对治习气(19-22) 19. 贪嗔痴三.为生死根本。信愿行三.为了生死妙法。欲舍彼三.须修此三。此三得力.彼三自灭矣。数息一观.可不必用。以当念佛时.摄耳谛听。其摄心与数息相似.其力用与数息天殊也。念佛一观.但看印光文钞.及净土着述.自知。问.若如所云.即丧身失命.亦只生欢......
断恶修善  对治习气(16-18)

断恶修善 对治习气(16-18)

断恶修善  对治习气(16-18) 16. 如不能谛了我空.当依如来所示五停心观.而为对治。(五停心者、以此五法、调停其心、令心安住、不随境转也、)所谓多贪众生不净观.多嗔众生慈悲观.多散众生数息观.愚痴众生因缘观.多障众生念佛观。贪者.见境而心起爱乐之谓。欲界众生.皆由淫欲而生.淫欲......
断恶修善  对治习气(12-15)

断恶修善 对治习气(12-15)

断恶修善  对治习气(12-15) 12. 须知律为教禅密净之基址,若不严持禁戒,则教禅密净之真益莫得,如修万丈高楼,地基不固,则未成即坏。净为律教禅密之归宿,如百川万流,悉归大海,以净土法门,乃十方三世诸佛,上成佛道,下化众生,成始成终之法门。故华严入法界品,善财蒙普贤加被开示,已证......
断恶修善  对治习气(9-11)

断恶修善 对治习气(9-11)

断恶修善  对治习气(9-11) 9. 光一介庸僧,毫无淑状。一向行乞,亦不能得。遂于大富长者之门,拾取所弃之残羹馊饭,以自滋养。亦有不嫌酸臭者,迫以求施,遂即以此见与。但取彼此相适,并不计余人之所厌闻而不欲见也。以故一无所宗,二无门庭,三无眷属。并未与人结一同参,立一社会。凡有来者......
断恶修善  对治习气(6-8)

断恶修善 对治习气(6-8)

断恶修善  对治习气(6-8) 6. 至于佛教,则以一切众生,皆有佛性,皆当作佛,令其忏悔往业,改恶修善,必期于诸恶莫作,众善奉行。以戒执身,不行非礼。以定摄心,不起妄念。以慧断惑,明见本性。皆克己复礼修持之力,依是力而行,尚可以上成佛道,况其下焉者。故楞严经云,求妻得妻,(求妻者......
断恶修善  对治习气(1-5)

断恶修善 对治习气(1-5)

断恶修善 对治习气 1. 佛经教人常行忏悔,以期断尽无明,圆成佛道。虽位至等觉如弥勒菩萨,尚于二六时中,礼十方诸佛,以期无明净尽,圆证法身。况其下焉者乎。而博地凡夫通身业力,不生惭愧,不修忏悔。虽一念心性,与佛平等。由烦恼恶业障蔽心源,不能显现。譬如大圆宝镜,经劫蒙尘。不但了无......
在境界中修(56-60)

在境界中修(56-60)

在境界中修(56-60) 56.  健寿处世,有顺无逆,世人谁不愿得。然而得者甚少,不得者甚多。以宿世现生,无大栽培,无因不能得果故也。今阁下欲生西方了生死。但当愿高曾祖父母等神识,仗自己自行化他修持净业之力,即蒙佛慈接引往生,则可谓大孝尊亲。其不绝先祖祀,及复祖业等,皆世间凡情所共......
在境界中修(53-55)

在境界中修(53-55)

在境界中修(53-55) 53.  阅汝书,可谓苦上加苦。须生感激心,切不可谓修持无功,而生退惰,及怨天尤(怨也)人之心。当知汝之宿业应受大苦。由修持故,改重为轻。从今以后,事事利人,心心省己。则后来境遇,当可转好矣。须知吾人宿世,业深沧海,罪高须弥。虽境不好,尚不至甚。回想几多大富......
在境界中修(52)

在境界中修(52)

在境界中修(52) 52. 果必有因,切勿怨天尤人。君子素其位而行,素富贵,行乎富贵。富贵之人,有财力势力当以己之财力势力,利人利物。素贫贱,行乎贫贱,昔本富贵,今已贫贱,则勤俭节用,若向来就是贫贱之人。素夷狄,行乎夷狄。若遭世乱,捨家避难,于偏僻陋处,亦若就是陋处之人。素患难,......