List/Grid

Monthly Archives: 七月 2018

在境界中修30

在境界中修30

在境界中修 30. 古人云,死生亦大矣,可不悲哉。知死生之可悲,当求所以了生死之法,则可悲者,转为可乐也。若不求了生死之法,徒生悲感,有何所益。大丈夫生于世间,事事无不预为之计。唯于生死一事,反多置之不问。直待报终命尽,则随业受报,不知此一念心识,又向何道中受生去也。人天是客居......
在境界中修29

在境界中修29

在境界中修 29. 近来佛法,约居士边论,似乎大兴,约僧众边论,则绝无兴相。何以故,居士多以念佛为主。僧众之应酬经忏者,日只以为人念经拜忏为正事,修持一事,置之度外。有正念者,归于宗门。参禅一事,非小根行人所做得到。即做到大彻大悟地位,而烦恼未能断尽,生死仍旧莫出。现在人且勿论......
在境界中修(25-28)

在境界中修(25-28)

在境界中修 25. 所言大祸临头,功行浅薄,无有把握,或恐惧失心,打失正念者。但须在深信佛力,法力,自性功德力,至诚持诵力均不可思议。勿道无祸,即有大祸,断不至即失心耳,以有此诸力加被也。凡人须素位而行,则不至因境遇不好,遂致失心。凡因境遇不好失心者,多皆无深信力,而兼有顾念前......