List/Grid

Monthly Archives: 七月 2019

第二编 信愿念佛之修之四. 在顺逆境中令生正信。(15-23)

第二编 信愿念佛之修之四. 在顺逆境中令生正信。(15-23)

印光大师信愿念佛与临终助念法语汇集 第二编 信愿念佛之修 四. 在顺逆境中令生正信。 15. 现今世道,真是一个患难世道,大家都在患难中。幸而得闻佛法,当认真念佛,庶可蒙佛慈力,令生则遇危而安,死则直出苦海,即赴莲池。前书事迹,无暇详谈。今将法名,开于本单寄回,令彼各各努力觉返。宝姑......
第二编 信愿念佛之修之四. 在顺逆境中令生正信。(9-14)

第二编 信愿念佛之修之四. 在顺逆境中令生正信。(9-14)

印光大师信愿念佛与临终助念法语汇集 第二编 信愿念佛之修 四. 在顺逆境中令生正信。 9. (其三)汝在银行,当一切时,小心勤慎。且莫学说大话,不认真用心于小事。须知此种派头,乃系败子之派头。以未做大事,便忽略小事,以为我是大才,何拘拘于此。须知此系自欺欺人之下流种子。凡做大事的人......
第二编 信愿念佛之修之四. 在顺逆境中令生正信。(1-8)

第二编 信愿念佛之修之四. 在顺逆境中令生正信。(1-8)

印光大师信愿念佛与临终助念法语汇集 第二编 信愿念佛之修 四. 在顺逆境中令生正信。 1. 念念在净土,方可往生,乃上品往生者之身分。若执定此义,以自求上品,何善如之。若执定此义,以教中下根人,则阻人胜进不浅。何以故。以彼必以为此法太高,遂以卑劣自居,不肯修持耳。又此念佛虽属意识,......