List/Grid

Tag Archives: 第二编 信愿念佛之修之五. 重实行,不重言辞。(38-44)

第二编 信愿念佛之修之五. 重实行,不重言辞。(38-44)

第二编 信愿念佛之修之五. 重实行,不重言辞。(38-44)

印光大师信愿念佛与临终助念法语汇集 第二编 信愿念佛之修 五. 重实行,不重言辞。 38. 汝之眼高而无实。汝之心大而无用。看文钞,听要解,尚有此问。可知汝是一向向外驰求,只知求博而不知守约。法华三昧,非汝之所能修,纵汝能修亦恐不能即生解脱。若肯信光言,请将台教暂时置之高阁。专心研究......